โรงเรียนบ้านใหม่ รับสมัครเลือลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ งด.9000
 

 

โรงเรียนบ้านใหม่ รับสมัครเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 


 


ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่
เรื่อง การรับสมัครเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
----------------------------------------

              ด้วย โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะดำเนินการ เลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04046/2147 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านใหม่ จึงประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง เด็กพิการ ทดแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิมลาออก ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ..2560 ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึง 30 กันยายน 2565 ดังนี้  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

โรงเรียนบ้านใหม่ ระหว่าง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ㆍ๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม .๘๐-๐๗๔๖๐๙๘

๓.๒- หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุลหลังรูปด้วย)

(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม

สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

หลักฐานตามข้อ (๒) - (๕ ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนบ้านใหม่

. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๐ㆍ น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนบ้านใหม่ และเว็ปไซต์โรงเรียน

https://data.boppobec.info/web/home.php?School ID=๑o๕๗๑๒๐๑๖๕

 
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-08-09 เปิดอ่าน: 229 ครั้ง โดย: |กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ IP:: 183.88.217.129 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนบ้านใหม่ รับสมัครเลือลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ งด.9000 [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 09 สิงหาคม 2565] [อ่าน 229 ครั้ง]
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้อ [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 356 ครั้ง]
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอน [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 339 ครั้ง]
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 312 ครั้ง]
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.” [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 189 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th