รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

 

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเล
 


 


 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านชมภู

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

-------------------------------------------------

 

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                    ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,000 บาท/เดือน (เจ็ดพันบาทถ้วน)

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    ๒.๑  มีสัญชาติไทย

                    ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

                    ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                    ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                    ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง

                    ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                    ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

                    ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

          ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

                              (๑) ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกที่ต้องการ

                                        ลำดับที่ 1 ภาษาไทย

                                        ลำดับที่ 2 การประถมศึกษา

                                        ลำดับที่ 3 อื่น ๆ

                    ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

                    ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

 

 

          ๔.  การรับสมัคร

                    ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านชมภู หมู่ 7 ตำบลยางฮอม    อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน ๒๕๖4 ติดต่อสอบถาม โทร 081-1799070,090-3124665  เมื่อต้องการส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครโทรแจ้งก่อนนำใบสมัครมายื่นที่เบอร์โทร 090-3124665

          ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

                    ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านชมภู จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านชมภู หมู่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

          ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านชมภู จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านชมภู โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้

 

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖4

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

- สอบข้อเขียน

- สอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

๕๐

50


          ๘.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

                    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                บ้านชมภู จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

          ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านชมภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตาม          ข้อ ๗ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖4  ณ โรงเรียนบ้านชมภู และเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ

          ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน

                    โรงเรียนบ้านชมภู  หมู่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

          ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง

                    ๑๑.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 – 8 เมษายน ๒๕๖5

                    ๑๑.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

                    ๑๑.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ

                   

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-04-16 เปิดอ่าน: 255 ครั้ง โดย: |บ้านชมภู IP:: 124.122.20.230 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เลื่อนการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านชมภู [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเร [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 14 ครั้ง]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 255 ครั้ง]
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ [โดย: แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี | ] [อ่าน 250 ครั้ง]
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 266 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th