การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
 

 


ชื่อเรื่อง        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา

                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก                  

ผู้วิจัย           นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ปีที่พิมพ์        2562

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎี         พหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกมตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกมตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกมตามทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวบข้อมูลโดย ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม       ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 82.95/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการ      ใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7560 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เท่ากับ 0.7560 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.60

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-02-17 เปิดอ่าน: 415 ครั้ง โดย: |บ้านแม่ต๋ำกลาง IP:: 210.86.164.72 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานทางวิชาการ นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 238 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 442 ครั้ง]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [โดย: บ้านแม่ต๋ำกลาง | ] [อ่าน 415 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 647 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 734 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th