รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
 

 

---------------------------------------- ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง
 


 


 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1  ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เงินเดือน 6,500 บาท จำนวน  1  อัตรา

                   คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้                  

                   (1)  มีสัญชาติไทย

                   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

                   (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
  2. ครุศาตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ

วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

2.  การรับสมัคร

               2.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  ระหว่างวันที่  18  พฤศจิกาย 2563  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

             2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                   (4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                   (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานตามข้อ     (2)   – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่า ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

               จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2563                    ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

            

 

09.00 – 15.00 น.

สัมภาษณ์                                         (5๐ คะแนน)

50

รวม

5๐

 

5.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

               จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                       ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

6.เกณฑ์การตัดสิน

            ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 27  พฤศจิกายน  2563  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

        8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

          8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ต้องรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ตามกำหนด เวลา ที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

 

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 

                                                         ลงชื่อ

 

                 

                                                                    ( นายเจริญ  นันไชยวงค์ )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-11-17 เปิดอ่าน: 18 ครั้ง โดย: |ชุมชนบ้านสบเปา IP:: 182.52.137.187 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ . [โดย: บ้านปล้องใต้ | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
กิจกรรมค่ายกล้าอาสา ครั้งที่ ๕๙ “แต้มสี เติมรัก” [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 [โดย: บ้านงิ้วใหม่ | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
กัลฟ์ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการผลิตพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
การประชุมการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G และภารกิจงานสัญชาติและสถา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 18 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th