ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการส
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
 

 


 

ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

----------------------------------------------------------

                    ตามประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔           ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕63 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน บัดนี้กำหนดการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน ในวันที่ 15 กันยายน 25603 บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังรายชื่อประกาศนี้

         

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

 

001

นายปิยชน เขื่อนสิริ

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

 

 

          หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจัดจ้าง โดยให้นำเอกสารและหลักฐาน ประกอบการรายงานตัว ดังนี้

  1. สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบระเบียนผลการเรียน          จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)                    จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย                                  จำนวน 2 ฉบับ
  5. เอกสาร (อื่น)                                                          จำนวน 2 ฉบับ
  6. อากรแสตมป์

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

 

                                            ลงชื่อ 

         (นายพิพัฒน์  อุทธิยา)

            ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-15 เปิดอ่าน: 28 ครั้ง โดย: |เพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า IP:: 110.171.153.203 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th