ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 16 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน
 

 

ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 16 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า
 


 


ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 16

   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน

---------------------------------

          ด้วยโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง  ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร    

               รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖  สาขาบ้านขุนต้า จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 7,000  บาท

  1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   
    1.  สัญชาติไทย

               1.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี   

               1.3 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ

                      วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

               1.4 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

      1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

                     อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                1.7 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม

                      สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

     2.1 ปฏิบัติงานในการสอน

     2.2  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    

            3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2563 – 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

         3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          4.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

    4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ                                                                    4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ                                                      4.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน  1  ฉบับ                                                                       4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  2  รูป                                                                                       4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน               

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

            การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  12 สิงหาคม  2563    ณ  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

6.  วิธีการคัดเลือก

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖  สาขาบ้านขุนต้า

                   6.1 ทางโรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบภาคความรู้ด้านการสอน 50 คะแนน

                   6.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

7.  การประกาศผลการคัดเลือก   

         จะประกาศให้ทราบในวันที่ 13  สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

           8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ให้มาทำสัญญาจ้างใน    วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

8.2  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

 

 

 

 

   ประกาศ   ณ  วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2563   

                            

                  (นายพิพัฒน์  อุทธิยา)

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 16 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-08-06 เปิดอ่าน: 67 ครั้ง โดย: |เพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า IP:: 110.171.153.203 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th