การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
 

 

ด้วย สพฐ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว6260 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งว่า ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไป
 

 


ด้วย สพฐ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว6260 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งว่า ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนได้เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตเป็นไปด้วยความล่าช้า และ สพฐ. สิ้นเปลืองงบประมาณในการติดตามเอกสารประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เสนอเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวมากับคณะที่เดินทางไปต่างประเทศที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอนุมัติ/อนุญาต ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สพฐ. เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สพฐ. จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้ข้าราชการไปต่างประเทศโดยเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2) กรณีการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ให้แจ้งโรงเรียนดำเนินจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา และ สพท. ดำเนินการกลั่นกรองข้อมูล และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เสนอ สพฐ. พิจารณา ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

3) กรณีการพานักเรียนไปต่างประเทศ โดยครูและนักเรียนใช้ทุนส่วนตัวในการเดินทาง       ผอ.สพท. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ในส่วนของครูและนักเรียน ให้เป็นไปตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

รายละเอียดดังแนบ

 

 
  ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดแนบ1
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-11-01 เปิดอ่าน: 68 ครั้ง โดย: |กลุ่มบริหารงานบุคคล IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 19 ครั้ง]
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 17 ครั้ง]
การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิศุภนิมิต รุ่นใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 15 ครั้ง]
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “Phalae Games” โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 17 ครั้ง]
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพง [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 9 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th