ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพลศึกษา โรงเรียนปอวิทยา
 

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ชื่อตำแหน่ง ครูสอนพละศึกษา อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้
 


 


 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ(บ้านไทลื้อ) โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓–๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๕๓-๑๖๐-๙๗๗,๐๘-๙๕๕๓-๒๗๔๖(ผอ.เอกราช  ลือชา)๐๘-๙๔๓๔-๒๑๗๙ (ครูปรีชา ปวงคำ ธุรการโรงเรียนปอวิทยา)

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

                    ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)

                   ๔.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ

         ๔.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  

          ๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          ๔.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

                    ๔.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน

                    ๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                    ๔.๘ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

                   ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕.  การยื่นใบสมัคร

          ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด

                   ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ที่  facebook  โรงเรียนปอวิทยา   https://www.facebook.com/porwitthayaschool   

 

 
  ไฟล์ประกอบ
กำหนดการและใบสมัคร


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-09-20 เปิดอ่าน: 295 ครั้ง โดย: |ปอวิทยา IP:: 118.174.59.231 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 110 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 103 ครั้ง]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 335 ครั้ง]
การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) [โดย: บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) | ] [อ่าน 203 ครั้ง]
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 265 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th