ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพลศึกษา โรงเรียนปอวิทยา
 

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ชื่อตำแหน่ง ครูสอนพละศึกษา อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้
 


 


 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ(บ้านไทลื้อ) โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓–๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๕๓-๑๖๐-๙๗๗,๐๘-๙๕๕๓-๒๗๔๖(ผอ.เอกราช  ลือชา)๐๘-๙๔๓๔-๒๑๗๙ (ครูปรีชา ปวงคำ ธุรการโรงเรียนปอวิทยา)

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

                    ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)

                   ๔.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ

         ๔.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  

          ๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          ๔.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

                    ๔.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน

                    ๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                    ๔.๘ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

                   ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕.  การยื่นใบสมัคร

          ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด

                   ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ที่  facebook  โรงเรียนปอวิทยา   https://www.facebook.com/porwitthayaschool   

 

 
  ไฟล์ประกอบ
กำหนดการและใบสมัคร


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-09-20 เปิดอ่าน: 147 ครั้ง โดย: |ปอวิทยา IP:: 118.174.59.231 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัครครูธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 16 ตุลาคม 2562] [อ่าน 77 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนพลศึกษา [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 37 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th