สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
6
บ้านศรีลานนา
0
0
0
8
บ้านครึ่ง
0
0
0
9
บ้านครึ่งใต้
0
0
0
10
บ้านส้าน
0
0
0
12
บ้านตองม่วงชุม
0
0
0
13
บ้านหก
0
0
0
14
บ้านบุญเรือง
1
0
1
15
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
0
0
0
16
บ้านเมืองกาญจน์
0
0
0
17
บ้านสองพี่น้อง
0
0
0
18
ริมโขงวิทยา
0
0
0
19
บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
2
0
2
20
อนุบาลเชียงของ
0
0
0
21
อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
5
0
5
22
บ้านทุ่งนาน้อย
0
0
0
23
บ้านดอนมหาวัน
2
0
2
24
บ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
0
0
0
25
บ้านปากอิง
0
0
0
26
บ้านหวาย
0
0
0
27
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
6
0
6
28
บ้านลุงท่าเจริญ
0
0
0
29
บ้านทุ่งซางดงหลวง
0
0
0
30
บ้านเขียะ
1
0
1
31
บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
36
0
36
32
บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
13
0
13
33
บ้านทุ่งอ่าง
6
0
6
34
บ้านน้ำม้า
16
0
16
35
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
19
0
19
36
บ้านแก่นวิทยา
0
0
0
37
บ้านเกี๋ยง
37
0
37
38
บ้านห้วยซ้อ
0
0
0
39
บ้านเวียงหมอก
84
0
84
40
ศรีสว่าง
5
0
5
41
สักสันเชียงใหม่วิทยา
14
0
14
42
บ้านงิ้วใหม่
11
0
11
43
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
26
0
26
44
บ้านตุ้มเหนือ
3
0
3
45
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
1
0
1
46
บ้านขอนซุง
0
0
0
47
บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
0
0
0
48
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
5
0
5
49
บ้านก๊อ
0
0
0
50
บ้านขุนห้วยไคร้
0
0
0
51
เพียงหลวง 16
2
0
2
52
เพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
5
0
5
53
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
0
0
0
54
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
0
0
0
55
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
0
0
0
56
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
0
0
0
57
บ้านรักแผ่นดิน
0
0
0
58
บ้านแผ่นดินทอง
58
0
58
59
บ้านราษฎร์ภักดี
0
0
0
60
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
1
0
1
61
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
97
0
97
62
บ้านตีนเป็ด
1
0
1
63
บ้านปางค่า
0
0
0
64
บ้านดอนดินแดง
0
0
0
65
บ้านปล้องตลาด
7
0
7
66
จำไฮบ้านเหล่า
19
0
19
67
บ้านปล้องใต้
24
0
24
68
บ้านปล้องส้าน
15
0
15
69
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
0
0
0
70
บ้านแม่ลอยไร่
0
0
0
71
บ้านเกี๋ยงใต้
0
0
0
72
วัดพระเกิดคงคาราม
3
0
3
73
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
3
0
3
74
บ้านใหม่
7
0
7
75
บ้านร่องแช่
26
0
26
76
บ้านทุ่งโห้ง
0
0
0
78
บ้านห้วยไคร้
45
0
45
79
บ้านป่าตึงงาม
0
0
0
80
บ้านป่ารวก
4
0
4
81
ศรีดอนไชยวิทยา
0
0
0
82
บ้านสันทรายมูล
0
0
0
83
สันทรายงามวิทยา
0
0
0
84
บ้านหนองบัว
0
0
0
85
บ้านสันป่าบง
0
0
0
86
บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)
0
0
0
87
บ้านบุญนาค
11
0
11
88
บ้านดอนแยง
0
0
0
89
บ้านป่าจี้
0
0
0
90
บ้านท่าข้าม
0
0
0
91
บ้านดอนไชย
0
0
0
92
หนองแรดวิทยา
12
0
12
93
บ้านม่อนป่ายาง
3
0
3
94
อนุบาลตาคควัน
3
0
3
95
บ้านใหม่สุขสันต์
0
0
0
96
บ้านใหม่โชคชัย
0
0
0
97
บ้านศรีสะอาด
0
0
0
98
บ้านเวียงหวาย
0
0
0
99
บ้านหนองบัวคำ
0
0
0
100
บ้านหนองเสา
2
0
2
101
บ้านสันป่าสัก
0
0
0
102
สันสะลีกวิทยา
25
0
25
103
บ้านป่าซาง
7
0
7
105
บ้านป่าม่วง
0
0
0
106
บ้านแม่ต๋ำกลาง
1
0
1
107
บ้านบ่อแสง
0
0
0
108
บ้านทุ่งเจ้า
0
0
0
109
บ้านแม่เปา
0
0
0
110
ชุมชนบ้านสบเปา
5
0
5
111
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
2
0
2
112
บ้านกระแล
0
0
0
113
บ้านสันหลวงสามัคคี
0
0
0
114
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
0
0
0
115
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
0
0
0
116
บ้านร่องกอก
0
0
0
117
บ้านห้วยเดื่อ
0
0
0
118
บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)
0
0
0
119
ขุนขวากพิทยา
5
0
5
120
บ้านท่าข้าม
0
0
0
121
ปางหัดสหศาสตร์
0
0
0
122
บ้านโล๊ะ
0
0
0
123
บ้านผาแล
86
0
86
124
บ้านห้วยหาน
8
0
8
125
บ้านห้วยคุ
35
0
35
126
ปอวิทยา
29
0
29
127
บ้านหนองเตา
21
0
21
128
ไตรมิตรวิทยา
1
0
1
129
บรรพตวิทยา
4
0
4
130
บ้านทรายทอง
5
0
5
131
บ้านห้วยลึก
144
0
144
132
บ้านหลู้
0
0
0
133
บ้านไทยสมบูรณ์
0
0
0
134
บ้านม่วงยาย
0
0
0
135
บ้านแจมป๋อง
0
0
0
136
อนุบาลเวียงแก่น
0
0
0
137
บ้านทุ่งคำ
165
1
166
138
บ้านห้วยเอียน
0
0
0
139
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
0
0
0
140
บ้านห้วยโป่ง
0
0
0
141
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
2
0
2
142
ชุมชนบ้านต้าตลาด
1
0
1
143
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
2
0
2
144
บ้านต้านาล้อม
0
0
0
145
บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
2
0
2
146
บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
10
0
10
147
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
17
0
17
148
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
0
0
0
149
อนุบาลยางฮอม
13
0
13
150
บ้านพญาพิภักดิ์
14
0
14
151
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
0
0
0
152
บ้านชมภู
5
0
5
153
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
4
0
4
155
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
357
0
370
156
กลุ่มอำนวยการ
89
0
89
157
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
184
0
184
158
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20
0
20
159
กลุ่มบริหารงานบุคคล
135
0
135
161
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
119
1
120
162
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
17
0
17
163
กลุ่มนโยบายและแผน
95
0
95
164
หน่วยตรวจสอบภายใน
23
0
23
165
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
61
0
61
166
รายชื่อซ้ำ
0
0
0
167
กลุ่มกฏหมายและคดี
2
0
2