ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1testกลุ่มอำนวยการ
2นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพกลุ่มอำนวยการ
3นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4thayida กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7ทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางทยิดา สวัสดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9แสงเดือน ใจกล้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11ก้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นายธนศักดิ์ มหาวงศนันท์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
14ปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มบริหารงานบุคคล
15ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
16มนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
17ศุภชัย กันทะเนตรกลุ่มบริหารงานบุคคล
18ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
19นายณัฏฐ์วัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
20สุรพงษ์ สุวรรณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
21จารุวรรณ์ ชุ่มใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22เมตตากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
23สุรพงษ์ สุวรรณ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
24วรณัน สายวังจิต กลุ่มนโยบายและแผน
25นายพชร รู้ธรรม กลุ่มนโยบายและแผน
26นางสาวลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
27นาย จิตติพงษ์ อินสาม กลุ่มนโยบายและแผน
28ลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
29นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย กลุ่มนโยบายและแผน
30อิทธิกร โปทา หน่วยตรวจสอบภายใน
31นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา หน่วยตรวจสอบภายใน
32ดนัย ปงกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
33เสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
35จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
36นางสาวเสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
37นายปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มกฏหมายและคดี
38testบ้านศรีลานนา
39กชกร ชาวไพร่บ้านศรีลานนา
40นางวาริศา อัครเสถียรพงศ์บ้านครึ่ง
41อมรา ศรีวิชัยบ้านครึ่งใต้
42เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
43รำพึง วิชัยคำบ้านส้าน
44เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
45รัชดาบ้านตองม่วงชุม
46นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
47น.สสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
48นางสาววราลักษ์ สมบูรณ์บ้านบุญเรือง
49นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
50สุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
51สุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านต้นปล้องแดนเมือง
52นายสุรพศ ช่วยบ้านบ้านเมืองกาญจน์
53ปาย์ศิณีย์ ทนุตันบ้านเมืองกาญจน์
54wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
55wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
56Wantaneeบ้านสองพี่น้อง
57นางสาววันทนีย์ มหาวงษ์ริมโขงวิทยา
58นางสาวสายชล อุดทาคำบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
59นายเจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
60ภานุพงศ์ กาวิชาบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
61เจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
62อดิศักดิ์ กำแพงแก้วอนุบาลเชียงของ
63นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
64นายประกาศิต โฮมสองชั้นอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
65นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
66กรวิชญ์ สถานเดิมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
67มาลินี วงศ์วุฒิบ้านทุ่งนาน้อย
68นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์บ้านทุ่งนาน้อย
69นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์บ้านดอนมหาวัน
70นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
71 สุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
72นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
73ธัญญารัตน์ สายเสนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
74นายกฤษฎา บุญเกตุบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
75นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์บ้านปากอิง
76นางสาวจารุพิชญา สุวรรณทาบ้านปากอิง
77อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านปากอิง
78นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านหวาย
79อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
80อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
81นางสาวภูษณิศา บุดดีชุมชนบ้านศรีดอนชัย
82ณกรณ์พงศ์ ไชยทนรัตน์บ้านลุงท่าเจริญ
83อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
84อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
85อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
86อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
87อัจฉราพรรณ. สัแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
88นางสาวกมลพรรณ จันทราบ้านทุ่งซางดงหลวง
89อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
90นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านเขียะ
91นางสาวอัญชลี นวลใสบ้านเขียะ
92วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
93วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
94นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
95นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
96นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
97นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
98นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
99นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
100นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
101นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
102นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์บ้านน้ำม้า
103นางดวงเดือน เทพยศบ้านน้ำม้า
104ชลธิดา นันตาชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
105นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
106นางสาวญาณิศา คำมาบ้านแก่นวิทยา
107นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
108นางสาววารี จันนิยมบ้านเกี๋ยง
109นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
110นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
111นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
112นางสาวญาณิศา คำมาบ้านห้วยซ้อ
113นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเวียงหมอก
114นางบัณรส เหมันต์บ้านเวียงหมอก
115นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรีบ้านเวียงหมอก
116นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญบ้านเวียงหมอก
117วุฒิพงษ์ สุภาศรีสว่าง
118นางสาวพีราวรรณ นามนายศรีสว่าง
119นางลำดวน ไชยิถะศรีสว่าง
120ชูเกียรติ เฉียบแหลมสักสันเชียงใหม่วิทยา
121นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
122นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
123นรินทร์บ้านงิ้วใหม่
124นายนรินทร์ จนใจบ้านงิ้วใหม่
125ชัยวัฒน์ ไชยตันบ้านงิ้วใหม่
126นางกัลยา สุทธศิลป์บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
127นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
128นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
129นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
130นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
131นายคมกริช พ่วงภิญโญบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
132นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
133นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
134นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
135นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
136จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
137จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
138นายสมสด ฉายาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
139นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านก๊อ
140นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องบ้านก๊อ
141นางยุวรี เขตต์สิริวรกุลบ้านก๊อ
142นายอัชวินบ้านขุนห้วยไคร้
143กุลณัฏฐา วงศ์ไชยเพียงหลวง 16
144สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
145นางสมจิตร มูลลาเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
146สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
147นุชจิรา ปิงวงค์เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
148นุชจิราเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
149ขวัญศิริ กนกพัฒนกุลบ้านรักแผ่นดิน
150นายกรกฏ กาใจบ้านแผ่นดินทอง
151พันทิพา หมั่นทวีบ้านแผ่นดินทอง
152นางสาวอมรรัตน์ อ๊อดต่อกันบ้านราษฎร์ภักดี
153นางสาวมาลี ธาราวโรดมบ้านราษฎร์ภักดี
154นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาบ้านราษฎร์ภักดี
155สมพัฒ ทองสุขบ้านราษฎร์ภักดี
156นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์บ้านราษฎร์ภักดี
157บุณยนุช บุตรศาสตร์อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
158นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
159นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
160นางเตือนใจ นันท์โภคินวงษ์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
161นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านตีนเป็ด
162นางสาวรุ่งอรุณ อินปั๋นบ้านตีนเป็ด
163อังคณาพร จนใจบ้านตีนเป็ด
164นรินทร์บ้านดอนดินแดง
165นายนรินทร์ จนใจบ้านดอนดินแดง
166พิชญ์พิมล โนราชบ้านดอนดินแดง
167นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
168นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องตลาด
169นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
170นางสาวนพรัตน์ เมืองคำจำไฮบ้านเหล่า
171รัตนา มาบุญเรืองจำไฮบ้านเหล่า
172พีรยา ดินขาวบ้านปล้องใต้
173นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
174นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
175อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
176น.ส. ชนิกานต์ อำนาจสารบ้านปล้องส้าน
177อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
178รัตนา มาบุญเรืองบ้านปล้องส้าน
179นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
180นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
181นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านแม่ลอยไร่
182อัจฉริยา กาวีบ้านแม่ลอยไร่
183นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
184นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
185นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
186นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
187นายวุฒิพงษ์ สุภาวัดพระเกิดคงคาราม
188นางสาวธัญญาลักษณ์ จิตถาวัดพระเกิดคงคาราม
189นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
190นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
191นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
192นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
193นายปริญญา วงศ์ขัติย์บ้านใหม่
194ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านใหม่
195ธมกร ภัครลัภย์บ้านใหม่
196รุจิราภา กองวงศ์บ้านใหม่
197ปรารถนา ร่อนทองบ้านร่องแช่
198ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านร่องแช่
199จีรนันท์ อวรรณาบ้านร่องแช่
200ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านทุ่งโห้ง
201นายชวลิต มูลย่องบ้านห้วยไคร้
202ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านห้วยไคร้
203นางสาวกชกร ชาวไพร่บ้านห้วยไคร้
204นายสรรจร จอมคำบ้านป่าตึงงาม
205สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์บ้านป่ารวก
206นายชมนันท์ อำนวยการสกุลบ้านป่ารวก
207นายวีรพงษ์ เขื่อนเชียงสาบ้านป่ารวก
208สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์ศรีดอนไชยวิทยา
209่สิบตรีสามารถ อินปั๋นบ้านสันทรายมูล
210นางสาววรนาถ บัวนาคบ้านสันทรายมูล
211นิตยา ใจวังสันทรายงามวิทยา
212นางสาวเมชญาพร คำจันทร์สันทรายงามวิทยา
213นางชนิดา ศรีภาบ้านหนองบัว
214นางสาววิภาวดี ใจโลกาบ้านบุญนาค
215บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
216นางแสงจันทร์ ถานะตาลบ้านดอนแยง
217ธรรมิกาบ้านดอนแยง
218บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
219นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
220นงนุช อยู่ดีบ้านดอนไชย
221นางพรรณพา ธินะหนองแรดวิทยา
222นางสาวศิริพร สุทธลูนบ้านม่อนป่ายาง
223ประกายกูล เภารัตน์อนุบาลตาคควัน
224นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
225นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
226อภิชัย สมบัติใหม่บ้านใหม่สุขสันต์
227นายสมศักดิ์ แดงเครื่องบ้านใหม่สุขสันต์
228นางสาวนลิณี หล่ายนาสารบ้านใหม่สุขสันต์
229นางสาวกรุณาบ้านใหม่สุขสันต์
230อารีวรรณ วางฐานบ้านใหม่โชคชัย
231พงศ์ปณต สัตคมบ้านใหม่โชคชัย
232นายบุญตรง มูลพร้อมบ้านใหม่โชคชัย
233นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านเวียงหวาย
234นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านหนองบัวคำ
235นางอัจฉราภรณ์ บัวนวลบ้านหนองเสา
236นายณัฐภัทร สุระรินทร์บ้านหนองเสา
237นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
238นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
239นายสุนทร เหลี่ยมใสสันสะลีกวิทยา
240ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
241ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
242ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
243ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
244ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
245นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาลบ้านป่าซาง
246ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
247ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
248นายศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
249นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านป่าม่วง
250นายกันติทัต บุญศรีบ้านป่าม่วง
251นายกรุง ทาโนบ้านแม่ต๋ำกลาง
252นางสาวปณิดา กันติสินธุ์บ้านแม่ต๋ำกลาง
253นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
254นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
255ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์บ้านบ่อแสง
256ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
257ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
258ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
259ยลดา กมลนันท์บ้านทุ่งเจ้า
260อนุธิดา พานิชย์บ้านแม่เปา
261จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
262อนุธิดา พานิชย์ชุมชนบ้านสบเปา
263จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
264นางนราพร จิรสุนทรชัยแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
265นายสิทะิชัย นพวงสืแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
266นายสิทธิชัย นพวงศ์บ้านกระแล
267ชัญญา นันทเสนบ้านสันหลวงสามัคคี
268พิมพ์พิไล โลราชบ้านสันหลวงสามัคคี
269ธวัชชัย อนุเคราะห์ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
270นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
271ทรงศักดิ์ สุโพธิณะบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
272ธวัชชัย อนุเคราะห์บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)
273ชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
274ธิดารัตน์ บุตรดีขุนขวากพิทยา
275นายชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
276เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านท่าข้าม
277สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
278นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
279สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
280นายแมงค์ แซ่ฟ้าปางหัดสหศาสตร์
281นายผดุง ยาละปางหัดสหศาสตร์
282นายประมวล นันไชยปางหัดสหศาสตร์
283นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านโล๊ะ
284เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านโล๊ะ
285นางสาวศิริขวัญ หมื่นลางบ้านโล๊ะ
286เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
287นางสาวจุฑาภรณ์ สมควรบ้านผาแล
288เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
289นายณัฐวุฒิ วงค์ผาบ้านผาแล
290เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
291เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
292พลกฤต แก้วมหาคุณบ้านห้วยหาน
293น.ส.พัชราภรณ์ คำจักรบ้านห้วยหาน
294นางสาววารี จันนิยมบ้านห้วยหาน
295นายชัยพร กันศรีเวียงบ้านห้วยหาน
296ยุวธิดา หวานใจบ้านห้วยหาน
297นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์บ้านห้วยคุ
298อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
299นางสาวปุญชรัสมิ์ ลาทวีบ้านห้วยคุ
300อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
301นายนฐากร จำรัสปอวิทยา
302ปรีชาปอวิทยา
303น.ส.สิริพร หัตถกองปอวิทยา
304รัชไมตรี แซ่ลีบ้านหนองเตา
305นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านหนองเตา
306ณัฐนิดา ซุ้ยทาบ้านหนองเตา
307กนิกนาฏ แก้วสิมมาไตรมิตรวิทยา
308วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์ไตรมิตรวิทยา
309จันทนา อะโนมาบรรพตวิทยา
310สายฝน จำเริญราชบรรพตวิทยา
311นายจำรัส สมควรบ้านทรายทอง
312นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านทรายทอง
313สุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
314ชลธิดา นันตาบ้านห้วยลึก
315สุภา่พร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
316นายมณู ท้าวทิพย์บ้านห้วยลึก
317นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
318นายจักรินทร์ รวมจิตบ้านห้วยลึก
319นางสาวจินดา พงษ์สวัสดิ์บ้านห้วยลึก
320จินดา พงษ์สวัดิ์บ้านห้วยลึก
321นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
322นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
323กณกพิมพ์ คำศิริบ้านไทยสมบูรณ์
324นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
325นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
326ชลธิดา นันตาบ้านม่วงยาย
327นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
328อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
329บ้านแจมป๋อง
330นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลเวียงแก่น
331นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์อนุบาลเวียงแก่น
332ปัทมวรรณ บุดแก้วอนุบาลเวียงแก่น
333นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
334ปัทมวรรณ บุดแก้วบ้านทุ่งคำ
335พนิดา ก๋าแก้วบ้านทุ่งคำ
336นงเยาว์ สมควรบ้านทุ่งคำ
337อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
338มงคล โคราชบ้านทุ่งคำ
339นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
340นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
341นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกบ้านห้วยเอียน
342นางสาวกัลยาณี เตชะสิงฟ์บ้านห้วยโป่ง
343นางสาวชลิตา แก้วตุ้ยบ้านห้วยโป่ง
344นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
345นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
346นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
347พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
348นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญชุมชนบ้านต้าตลาด
349กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
350กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
351พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
352โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
353นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
354โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
355รุ่ง ใจมาบ้านต้านาล้อม
356เพ็ญผกา ฝั้นก๋าบ้านต้านาล้อม
357พรรณพา ธินะบ้านต้านาล้อม
358นายชาญเดช ศิริเทพบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
359ปทุมพร บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
360จามจุรี วิลัยบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
361นายชาญเดช ศิริเทพบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
362พินทุพร วงศ์สอนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
363นายชาญเดช ศิริเทพอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
364นายธรรมนูญ กิจนุกรบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
365นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
366น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
367น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
368นางสาวสิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
369นางสุพัตรา อินเรืองบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
370นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
371นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
372นางภิญญาพัชญ์ สัตคมอนุบาลยางฮอม
373นางสาววเนตรอัปสร เกี๋ยงคำบ้านพญาพิภักดิ์
374ชนัญธิดา ฝั้นก๋าบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
375นายชัย ศรีสูงเนินบ้านชมภู
376รัชฎาภรณ์ สอนแก้วบ้านชมภู
377นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
378นายธนวัฒน์ อินทะชัยบ้านชมภู
379นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
380นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมาบ้านป่าแดงห้วยหลวง
381นภัสวรรณบ้านป่าแดงห้วยหลวง
382สิทธิศักดิ์ ผดุงกิจเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
383นายณรงค์ พละดรเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
384นิภาพร ใจดีสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
385 นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
386เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
387นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th