ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพกลุ่มอำนวยการ
2นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3แสงเดือน ใจกล้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5thayida กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8ทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นายธนศักดิ์ มหาวงศนันท์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11ก้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
13ปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มบริหารงานบุคคล
14ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
15มนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
16ศุภชัย กันทะเนตรกลุ่มบริหารงานบุคคล
17ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
18นายณัฏฐ์วัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
19สุรพงษ์ สุวรรณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
20จารุวรรณ์ ชุ่มใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21เมตตากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22สุรพงษ์ สุวรรณ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
23นาย จิตติพงษ์ อินสาม กลุ่มนโยบายและแผน
24นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย กลุ่มนโยบายและแผน
25ลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
26วรณัน สายวังจิต กลุ่มนโยบายและแผน
27นายพชร รู้ธรรม กลุ่มนโยบายและแผน
28นางสาวลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
29อิทธิกร โปทา หน่วยตรวจสอบภายใน
30นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา หน่วยตรวจสอบภายใน
31จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
32นางสาวเสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
33เสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
35นายปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มกฏหมายและคดี
36กชกร ชาวไพร่บ้านศรีลานนา
37testบ้านศรีลานนา
38นางวาริศา อัครเสถียรพงศ์บ้านครึ่ง
39อมรา ศรีวิชัยบ้านครึ่งใต้
40เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
41รำพึง วิชัยคำบ้านส้าน
42เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
43รัชดาบ้านตองม่วงชุม
44นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
45สุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
46นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
47น.สสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
48นางสาววราลักษ์ สมบูรณ์บ้านบุญเรือง
49สุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านต้นปล้องแดนเมือง
50นายสุรพศ ช่วยบ้านบ้านเมืองกาญจน์
51ปาย์ศิณีย์ ทนุตันบ้านเมืองกาญจน์
52Wantaneeบ้านสองพี่น้อง
53wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
54wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
55นางสาววันทนีย์ มหาวงษ์ริมโขงวิทยา
56เจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
57นางสาวสายชล อุดทาคำบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
58ภานุพงศ์ กาวิชาบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
59นายเจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
60อดิศักดิ์ กำแพงแก้วอนุบาลเชียงของ
61กรวิชญ์ สถานเดิมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
62นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
63นายประกาศิต โฮมสองชั้นอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
64นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
65นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์บ้านทุ่งนาน้อย
66มาลินี วงศ์วุฒิบ้านทุ่งนาน้อย
67นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
68นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์บ้านดอนมหาวัน
69นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
70 สุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
71ธัญญารัตน์ สายเสนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
72นายกฤษฎา บุญเกตุบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
73นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์บ้านปากอิง
74นางสาวจารุพิชญา สุวรรณทาบ้านปากอิง
75อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านปากอิง
76นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านหวาย
77อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
78อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
79นางสาวภูษณิศา บุดดีชุมชนบ้านศรีดอนชัย
80อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
81ณกรณ์พงศ์ ไชยทนรัตน์บ้านลุงท่าเจริญ
82อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
83อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
84อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
85อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
86อัจฉราพรรณ. สัแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
87นางสาวกมลพรรณ จันทราบ้านทุ่งซางดงหลวง
88นางสาวอัญชลี นวลใสบ้านเขียะ
89นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านเขียะ
90วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
91วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
92นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
93นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
94นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
95นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
96นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
97นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
98นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
99นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
100นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์บ้านน้ำม้า
101นางดวงเดือน เทพยศบ้านน้ำม้า
102ชลธิดา นันตาชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
103นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
104นางสาวญาณิศา คำมาบ้านแก่นวิทยา
105นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
106นางสาววารี จันนิยมบ้านเกี๋ยง
107นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
108นางสาวญาณิศา คำมาบ้านห้วยซ้อ
109นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
110นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
111นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญบ้านเวียงหมอก
112นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเวียงหมอก
113นางบัณรส เหมันต์บ้านเวียงหมอก
114นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรีบ้านเวียงหมอก
115นางลำดวน ไชยิถะศรีสว่าง
116วุฒิพงษ์ สุภาศรีสว่าง
117นางสาวพีราวรรณ นามนายศรีสว่าง
118ชูเกียรติ เฉียบแหลมสักสันเชียงใหม่วิทยา
119นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
120นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
121นายนรินทร์ จนใจบ้านงิ้วใหม่
122ชัยวัฒน์ ไชยตันบ้านงิ้วใหม่
123นรินทร์บ้านงิ้วใหม่
124นางกัลยา สุทธศิลป์บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
125นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
126นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
127นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
128นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
129นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
130นายคมกริช พ่วงภิญโญบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
131นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
132นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
133นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
134นายสมสด ฉายาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
135จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
136จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
137นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องบ้านก๊อ
138นางยุวรี เขตต์สิริวรกุลบ้านก๊อ
139นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านก๊อ
140นายอัชวินบ้านขุนห้วยไคร้
141กุลณัฏฐา วงศ์ไชยเพียงหลวง 16
142สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
143นางสมจิตร มูลลาเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
144สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
145นุชจิรา ปิงวงค์เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
146นุชจิราเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
147ขวัญศิริ กนกพัฒนกุลบ้านรักแผ่นดิน
148พันทิพา หมั่นทวีบ้านแผ่นดินทอง
149นายกรกฏ กาใจบ้านแผ่นดินทอง
150นางสาวอมรรัตน์ อ๊อดต่อกันบ้านราษฎร์ภักดี
151นางสาวมาลี ธาราวโรดมบ้านราษฎร์ภักดี
152นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาบ้านราษฎร์ภักดี
153สมพัฒ ทองสุขบ้านราษฎร์ภักดี
154นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์บ้านราษฎร์ภักดี
155บุณยนุช บุตรศาสตร์อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
156นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
157นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
158นางเตือนใจ นันท์โภคินวงษ์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
159นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านตีนเป็ด
160นางสาวรุ่งอรุณ อินปั๋นบ้านตีนเป็ด
161อังคณาพร จนใจบ้านตีนเป็ด
162นรินทร์บ้านดอนดินแดง
163นายนรินทร์ จนใจบ้านดอนดินแดง
164พิชญ์พิมล โนราชบ้านดอนดินแดง
165นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
166นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
167นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องตลาด
168รัตนา มาบุญเรืองจำไฮบ้านเหล่า
169นางสาวนพรัตน์ เมืองคำจำไฮบ้านเหล่า
170พีรยา ดินขาวบ้านปล้องใต้
171นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
172นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
173รัตนา มาบุญเรืองบ้านปล้องส้าน
174อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
175น.ส. ชนิกานต์ อำนาจสารบ้านปล้องส้าน
176อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
177นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
178นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
179นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านแม่ลอยไร่
180อัจฉริยา กาวีบ้านแม่ลอยไร่
181นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
182นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
183นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
184นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
185นายวุฒิพงษ์ สุภาวัดพระเกิดคงคาราม
186นางสาวธัญญาลักษณ์ จิตถาวัดพระเกิดคงคาราม
187นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
188นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
189นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
190นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
191ธมกร ภัครลัภย์บ้านใหม่
192รุจิราภา กองวงศ์บ้านใหม่
193นายปริญญา วงศ์ขัติย์บ้านใหม่
194ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านใหม่
195ปรารถนา ร่อนทองบ้านร่องแช่
196ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านร่องแช่
197จีรนันท์ อวรรณาบ้านร่องแช่
198ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านทุ่งโห้ง
199ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านห้วยไคร้
200นางสาวกชกร ชาวไพร่บ้านห้วยไคร้
201นายชวลิต มูลย่องบ้านห้วยไคร้
202นายสรรจร จอมคำบ้านป่าตึงงาม
203สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์บ้านป่ารวก
204นายชมนันท์ อำนวยการสกุลบ้านป่ารวก
205นายวีรพงษ์ เขื่อนเชียงสาบ้านป่ารวก
206สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์ศรีดอนไชยวิทยา
207่สิบตรีสามารถ อินปั๋นบ้านสันทรายมูล
208นางสาววรนาถ บัวนาคบ้านสันทรายมูล
209นิตยา ใจวังสันทรายงามวิทยา
210นางสาวเมชญาพร คำจันทร์สันทรายงามวิทยา
211นางชนิดา ศรีภาบ้านหนองบัว
212นางสาววิภาวดี ใจโลกาบ้านบุญนาค
213บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
214นางแสงจันทร์ ถานะตาลบ้านดอนแยง
215ธรรมิกาบ้านดอนแยง
216บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
217นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
218นงนุช อยู่ดีบ้านดอนไชย
219นางพรรณพา ธินะหนองแรดวิทยา
220นางสาวศิริพร สุทธลูนบ้านม่อนป่ายาง
221ประกายกูล เภารัตน์อนุบาลตาคควัน
222นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
223นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
224นายสมศักดิ์ แดงเครื่องบ้านใหม่สุขสันต์
225อภิชัย สมบัติใหม่บ้านใหม่สุขสันต์
226นางสาวนลิณี หล่ายนาสารบ้านใหม่สุขสันต์
227นางสาวกรุณาบ้านใหม่สุขสันต์
228อารีวรรณ วางฐานบ้านใหม่โชคชัย
229พงศ์ปณต สัตคมบ้านใหม่โชคชัย
230นายบุญตรง มูลพร้อมบ้านใหม่โชคชัย
231นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านเวียงหวาย
232นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านหนองบัวคำ
233นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
234นางอัจฉราภรณ์ บัวนวลบ้านหนองเสา
235นายณัฐภัทร สุระรินทร์บ้านหนองเสา
236นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
237ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
238ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
239นายสุนทร เหลี่ยมใสสันสะลีกวิทยา
240ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
241ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
242ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
243นายศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
244นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาลบ้านป่าซาง
245ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
246ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
247นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านป่าม่วง
248นายกันติทัต บุญศรีบ้านป่าม่วง
249นายกรุง ทาโนบ้านแม่ต๋ำกลาง
250นางสาวปณิดา กันติสินธุ์บ้านแม่ต๋ำกลาง
251ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์บ้านบ่อแสง
252นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
253นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
254ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
255ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
256ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
257ยลดา กมลนันท์บ้านทุ่งเจ้า
258อนุธิดา พานิชย์บ้านแม่เปา
259อนุธิดา พานิชย์ชุมชนบ้านสบเปา
260จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
261จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
262นางนราพร จิรสุนทรชัยแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
263นายสิทะิชัย นพวงสืแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
264นายสิทธิชัย นพวงศ์บ้านกระแล
265ชัญญา นันทเสนบ้านสันหลวงสามัคคี
266พิมพ์พิไล โลราชบ้านสันหลวงสามัคคี
267ธวัชชัย อนุเคราะห์ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
268นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
269ทรงศักดิ์ สุโพธิณะบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
270ธวัชชัย อนุเคราะห์บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)
271นายชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
272ชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
273ธิดารัตน์ บุตรดีขุนขวากพิทยา
274เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านท่าข้าม
275สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
276นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
277สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
278นายแมงค์ แซ่ฟ้าปางหัดสหศาสตร์
279นายผดุง ยาละปางหัดสหศาสตร์
280นายประมวล นันไชยปางหัดสหศาสตร์
281นางสาวศิริขวัญ หมื่นลางบ้านโล๊ะ
282นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านโล๊ะ
283เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านโล๊ะ
284เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
285เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
286นางสาวจุฑาภรณ์ สมควรบ้านผาแล
287เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
288นายณัฐวุฒิ วงค์ผาบ้านผาแล
289เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
290นายชัยพร กันศรีเวียงบ้านห้วยหาน
291ยุวธิดา หวานใจบ้านห้วยหาน
292พลกฤต แก้วมหาคุณบ้านห้วยหาน
293น.ส.พัชราภรณ์ คำจักรบ้านห้วยหาน
294นางสาววารี จันนิยมบ้านห้วยหาน
295นางสาวปุญชรัสมิ์ ลาทวีบ้านห้วยคุ
296อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
297นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์บ้านห้วยคุ
298อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
299นายนฐากร จำรัสปอวิทยา
300ปรีชาปอวิทยา
301น.ส.สิริพร หัตถกองปอวิทยา
302นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านหนองเตา
303ณัฐนิดา ซุ้ยทาบ้านหนองเตา
304รัชไมตรี แซ่ลีบ้านหนองเตา
305กนิกนาฏ แก้วสิมมาไตรมิตรวิทยา
306วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์ไตรมิตรวิทยา
307สายฝน จำเริญราชบรรพตวิทยา
308จันทนา อะโนมาบรรพตวิทยา
309นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านทรายทอง
310นายจำรัส สมควรบ้านทรายทอง
311จินดา พงษ์สวัดิ์บ้านห้วยลึก
312ชลธิดา นันตาบ้านห้วยลึก
313สุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
314สุภา่พร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
315นายมณู ท้าวทิพย์บ้านห้วยลึก
316นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
317นายจักรินทร์ รวมจิตบ้านห้วยลึก
318นางสาวจินดา พงษ์สวัสดิ์บ้านห้วยลึก
319นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
320นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
321นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
322กณกพิมพ์ คำศิริบ้านไทยสมบูรณ์
323นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
324ชลธิดา นันตาบ้านม่วงยาย
325นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
326อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
327บ้านแจมป๋อง
328นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลเวียงแก่น
329นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์อนุบาลเวียงแก่น
330ปัทมวรรณ บุดแก้วอนุบาลเวียงแก่น
331อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
332มงคล โคราชบ้านทุ่งคำ
333นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
334ปัทมวรรณ บุดแก้วบ้านทุ่งคำ
335พนิดา ก๋าแก้วบ้านทุ่งคำ
336นงเยาว์ สมควรบ้านทุ่งคำ
337นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกบ้านห้วยเอียน
338นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
339นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
340นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
341นางสาวกัลยาณี เตชะสิงฟ์บ้านห้วยโป่ง
342นางสาวชลิตา แก้วตุ้ยบ้านห้วยโป่ง
343นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
344นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
345กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
346พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
347พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
348นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญชุมชนบ้านต้าตลาด
349กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
350โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
351นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
352โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
353พรรณพา ธินะบ้านต้านาล้อม
354รุ่ง ใจมาบ้านต้านาล้อม
355เพ็ญผกา ฝั้นก๋าบ้านต้านาล้อม
356นายชาญเดช ศิริเทพบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
357ปทุมพร บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
358จามจุรี วิลัยบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
359นายชาญเดช ศิริเทพบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
360พินทุพร วงศ์สอนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
361นายชาญเดช ศิริเทพอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
362นายธรรมนูญ กิจนุกรบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
363นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
364น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
365น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
366นางสาวสิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
367นางสุพัตรา อินเรืองบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
368นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
369นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
370นางภิญญาพัชญ์ สัตคมอนุบาลยางฮอม
371นางสาววเนตรอัปสร เกี๋ยงคำบ้านพญาพิภักดิ์
372ชนัญธิดา ฝั้นก๋าบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
373นายชัย ศรีสูงเนินบ้านชมภู
374รัชฎาภรณ์ สอนแก้วบ้านชมภู
375นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
376นายธนวัฒน์ อินทะชัยบ้านชมภู
377นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
378นภัสวรรณบ้านป่าแดงห้วยหลวง
379นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมาบ้านป่าแดงห้วยหลวง
380สิทธิศักดิ์ ผดุงกิจเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
381นายณรงค์ พละดรเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
382นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
383นิภาพร ใจดีสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
384 นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
385เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th