ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพกลุ่มอำนวยการ
2นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3แสงเดือน ใจกล้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5thayida กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7ทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9ก้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11มนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
12ศุภชัย กันทะเนตรกลุ่มบริหารงานบุคคล
13ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
14ปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มบริหารงานบุคคล
15ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
16ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
17สุรพงษ์ สุวรรณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
18นายณัฏฐ์วัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
19สุรพงษ์ สุวรรณ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20จารุวรรณ์ ชุ่มใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21เมตตากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย กลุ่มนโยบายและแผน
23นาย จิตติพงษ์ อินสาม กลุ่มนโยบายและแผน
24ลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
25นางสาวลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
26วรณัน สายวังจิต กลุ่มนโยบายและแผน
27นายพชร รู้ธรรม กลุ่มนโยบายและแผน
28อิทธิกร โปทา หน่วยตรวจสอบภายใน
29นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา หน่วยตรวจสอบภายใน
30จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
31นางสาวเสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
32จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
33เสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34นายปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มกฏหมายและคดี
35กชกร ชาวไพร่บ้านศรีลานนา
36testบ้านศรีลานนา
37กชกร ชาวไพร่บ้านหลวง
38วาริศาบ้านหลวง
39สายพิมพ์ หมุดปินบ้านหลวง
40นางวาริศา อัครเสถียรพงศ์บ้านครึ่ง
41อมรา ศรีวิชัยบ้านครึ่งใต้
42เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
43รำพึง วิชัยคำบ้านส้าน
44เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
45รัชดาบ้านตองม่วงชุม
46นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
47น.สสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
48สุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
49นางสาววราลักษ์ สมบูรณ์บ้านบุญเรือง
50นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
51สุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านต้นปล้องแดนเมือง
52ปาย์ศิณีย์ ทนุตันบ้านเมืองกาญจน์
53นายสุรพศ ช่วยบ้านบ้านเมืองกาญจน์
54Wantaneeบ้านสองพี่น้อง
55wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
56wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
57นางสาววันทนีย์ มหาวงษ์ริมโขงวิทยา
58เจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
59ภานุพงศ์ กาวิชาบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
60นางสาวสายชล อุดทาคำบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
61นายเจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
62อดิศักดิ์ กำแพงแก้วอนุบาลเชียงของ
63นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
64นายประกาศิต โฮมสองชั้นอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
65กรวิชญ์ สถานเดิมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
66นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
67มาลินี วงศ์วุฒิบ้านทุ่งนาน้อย
68นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์บ้านทุ่งนาน้อย
69นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์บ้านดอนมหาวัน
70นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
71 สุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
72ธัญญารัตน์ สายเสนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
73นายกฤษฎา บุญเกตุบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
74นางสาวจารุพิชญา สุวรรณทาบ้านปากอิง
75อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านปากอิง
76นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์บ้านปากอิง
77นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านหวาย
78นางสาวภูษณิศา บุดดีชุมชนบ้านศรีดอนชัย
79อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
80อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
81ณกรณ์พงศ์ ไชยทนรัตน์บ้านลุงท่าเจริญ
82อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
83อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
84อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
85อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
86อัจฉราพรรณ. สัแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
87นางสาวกมลพรรณ จันทราบ้านทุ่งซางดงหลวง
88อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
89นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านเขียะ
90นางสาวอัญชลี นวลใสบ้านเขียะ
91วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
92วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
93นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
94นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
95นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
96นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
97นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
98นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
99นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
100นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
101นางดวงเดือน เทพยศบ้านน้ำม้า
102นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์บ้านน้ำม้า
103นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
104ชลธิดา นันตาชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
105นางสาวญาณิศา คำมาบ้านแก่นวิทยา
106นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
107นางสาววารี จันนิยมบ้านเกี๋ยง
108นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
109นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
110นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
111นางสาวญาณิศา คำมาบ้านห้วยซ้อ
112นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญบ้านเวียงหมอก
113นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเวียงหมอก
114นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรีบ้านเวียงหมอก
115นางบัณรส เหมันต์บ้านเวียงหมอก
116วุฒิพงษ์ สุภาศรีสว่าง
117นางลำดวน ไชยิถะศรีสว่าง
118นางสาวพีราวรรณ นามนายศรีสว่าง
119นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
120นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
121ชูเกียรติ เฉียบแหลมสักสันเชียงใหม่วิทยา
122ชัยวัฒน์ ไชยตันบ้านงิ้วใหม่
123นรินทร์บ้านงิ้วใหม่
124นายนรินทร์ จนใจบ้านงิ้วใหม่
125นางกัลยา สุทธศิลป์บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
126นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
127นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
128นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
129นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
130นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
131นายคมกริช พ่วงภิญโญบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
132นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
133นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
134นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
135จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
136จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
137นายสมสด ฉายาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
138นางยุวรี เขตต์สิริวรกุลบ้านก๊อ
139นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านก๊อ
140นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องบ้านก๊อ
141นายอัชวินบ้านขุนห้วยไคร้
142กุลณัฏฐา วงศ์ไชยเพียงหลวง 16
143นางสมจิตร มูลลาเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
144สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
145สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
146นุชจิรา ปิงวงค์เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
147นุชจิราเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
148ขวัญศิริ กนกพัฒนกุลบ้านรักแผ่นดิน
149นายกรกฏ กาใจบ้านแผ่นดินทอง
150พันทิพา หมั่นทวีบ้านแผ่นดินทอง
151สมพัฒ ทองสุขบ้านราษฎร์ภักดี
152นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์บ้านราษฎร์ภักดี
153นางสาวมาลี ธาราวโรดมบ้านราษฎร์ภักดี
154นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาบ้านราษฎร์ภักดี
155นางสาวอมรรัตน์ อ๊อดต่อกันบ้านราษฎร์ภักดี
156บุณยนุช บุตรศาสตร์อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
157นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
158นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
159นางเตือนใจ นันท์โภคินวงษ์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
160นางสาวรุ่งอรุณ อินปั๋นบ้านตีนเป็ด
161อังคณาพร จนใจบ้านตีนเป็ด
162นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านตีนเป็ด
163นรินทร์บ้านดอนดินแดง
164นายนรินทร์ จนใจบ้านดอนดินแดง
165พิชญ์พิมล โนราชบ้านดอนดินแดง
166นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
167นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องตลาด
168นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
169รัตนา มาบุญเรืองจำไฮบ้านเหล่า
170นางสาวนพรัตน์ เมืองคำจำไฮบ้านเหล่า
171นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
172นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
173พีรยา ดินขาวบ้านปล้องใต้
174อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
175อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
176น.ส. ชนิกานต์ อำนาจสารบ้านปล้องส้าน
177รัตนา มาบุญเรืองบ้านปล้องส้าน
178นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
179นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
180นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านแม่ลอยไร่
181อัจฉริยา กาวีบ้านแม่ลอยไร่
182นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
183นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
184นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
185นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
186นางสาวธัญญาลักษณ์ จิตถาวัดพระเกิดคงคาราม
187นายวุฒิพงษ์ สุภาวัดพระเกิดคงคาราม
188นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
189นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
190นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
191นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
192นายปริญญา วงศ์ขัติย์บ้านใหม่
193ธมกร ภัครลัภย์บ้านใหม่
194ปรารถนา ร่อนทองบ้านใหม่
195รุจิราภา กองวงศ์บ้านใหม่
196ปรารถนา ร่อนทองบ้านร่องแช่
197จีรนันท์ อวรรณาบ้านร่องแช่
198ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านร่องแช่
199ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านทุ่งโห้ง
200นางสาวกชกร ชาวไพร่บ้านห้วยไคร้
201นายชวลิต มูลย่องบ้านห้วยไคร้
202ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านห้วยไคร้
203นายสรรจร จอมคำบ้านป่าตึงงาม
204นายวีรพงษ์ เขื่อนเชียงสาบ้านป่ารวก
205นายชมนันท์ อำนวยการสกุลบ้านป่ารวก
206สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์บ้านป่ารวก
207สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์ศรีดอนไชยวิทยา
208่สิบตรีสามารถ อินปั๋นบ้านสันทรายมูล
209นางสาววรนาถ บัวนาคบ้านสันทรายมูล
210นิตยา ใจวังสันทรายงามวิทยา
211นางสาวเมชญาพร คำจันทร์สันทรายงามวิทยา
212นางชนิดา ศรีภาบ้านหนองบัว
213นางสาววิภาวดี ใจโลกาบ้านบุญนาค
214บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
215นางแสงจันทร์ ถานะตาลบ้านดอนแยง
216ธรรมิกาบ้านดอนแยง
217บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
218นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
219นงนุช อยู่ดีบ้านดอนไชย
220นางพรรณพา ธินะหนองแรดวิทยา
221นางสาวศิริพร สุทธลูนบ้านม่อนป่ายาง
222ประกายกูล เภารัตน์อนุบาลตาคควัน
223นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
224นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
225นายสมศักดิ์ แดงเครื่องบ้านใหม่สุขสันต์
226นางสาวนลิณี หล่ายนาสารบ้านใหม่สุขสันต์
227อภิชัย สมบัติใหม่บ้านใหม่สุขสันต์
228นางสาวกรุณาบ้านใหม่สุขสันต์
229พงศ์ปณต สัตคมบ้านใหม่โชคชัย
230อารีวรรณ วางฐานบ้านใหม่โชคชัย
231นายบุญตรง มูลพร้อมบ้านใหม่โชคชัย
232นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านเวียงหวาย
233นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านหนองบัวคำ
234นางอัจฉราภรณ์ บัวนวลบ้านหนองเสา
235นายณัฐภัทร สุระรินทร์บ้านหนองเสา
236นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
237นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
238ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
239นายสุนทร เหลี่ยมใสสันสะลีกวิทยา
240ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
241ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
242ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
243ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
244นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาลบ้านป่าซาง
245ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
246ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
247นายศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
248นายกันติทัต บุญศรีบ้านป่าม่วง
249นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านป่าม่วง
250นางสาวปณิดา กันติสินธุ์บ้านแม่ต๋ำกลาง
251นายกรุง ทาโนบ้านแม่ต๋ำกลาง
252นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
253นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
254ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์บ้านบ่อแสง
255ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
256ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
257ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
258ยลดา กมลนันท์บ้านทุ่งเจ้า
259อนุธิดา พานิชย์บ้านแม่เปา
260จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
261จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
262อนุธิดา พานิชย์ชุมชนบ้านสบเปา
263นายสิทะิชัย นพวงสืแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
264นางนราพร จิรสุนทรชัยแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
265นายสิทธิชัย นพวงศ์บ้านกระแล
266พิมพ์พิไล โลราชบ้านสันหลวงสามัคคี
267ชัญญา นันทเสนบ้านสันหลวงสามัคคี
268ธวัชชัย อนุเคราะห์ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
269นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
270ทรงศักดิ์ สุโพธิณะบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
271ธวัชชัย อนุเคราะห์บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)
272ชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
273นายชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
274ธิดารัตน์ บุตรดีขุนขวากพิทยา
275เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านท่าข้าม
276สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
277สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
278นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
279นายผดุง ยาละปางหัดสหศาสตร์
280นายประมวล นันไชยปางหัดสหศาสตร์
281นายแมงค์ แซ่ฟ้าปางหัดสหศาสตร์
282นางสาวศิริขวัญ หมื่นลางบ้านโล๊ะ
283นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านโล๊ะ
284เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านโล๊ะ
285นางสาวจุฑาภรณ์ สมควรบ้านผาแล
286เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
287เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
288เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
289เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
290นายณัฐวุฒิ วงค์ผาบ้านผาแล
291ยุวธิดา หวานใจบ้านห้วยหาน
292นางสาววารี จันนิยมบ้านห้วยหาน
293นายชัยพร กันศรีเวียงบ้านห้วยหาน
294พลกฤต แก้วมหาคุณบ้านห้วยหาน
295น.ส.พัชราภรณ์ คำจักรบ้านห้วยหาน
296อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
297อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
298นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์บ้านห้วยคุ
299นางสาวปุญชรัสมิ์ ลาทวีบ้านห้วยคุ
300นายนฐากร จำรัสปอวิทยา
301น.ส.สิริพร หัตถกองปอวิทยา
302ปรีชาปอวิทยา
303ณัฐนิดา ซุ้ยทาบ้านหนองเตา
304นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านหนองเตา
305รัชไมตรี แซ่ลีบ้านหนองเตา
306กนิกนาฏ แก้วสิมมาไตรมิตรวิทยา
307วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์ไตรมิตรวิทยา
308สายฝน จำเริญราชบรรพตวิทยา
309จันทนา อะโนมาบรรพตวิทยา
310นายจำรัส สมควรบ้านทรายทอง
311นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านทรายทอง
312จินดา พงษ์สวัดิ์บ้านห้วยลึก
313สุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
314ชลธิดา นันตาบ้านห้วยลึก
315สุภา่พร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
316นายจักรินทร์ รวมจิตบ้านห้วยลึก
317นางสาวจินดา พงษ์สวัสดิ์บ้านห้วยลึก
318นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
319นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
320นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
321นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
322กณกพิมพ์ คำศิริบ้านไทยสมบูรณ์
323นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
324ชลธิดา นันตาบ้านม่วงยาย
325บ้านแจมป๋อง
326อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
327นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
328นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลเวียงแก่น
329ปัทมวรรณ บุดแก้วอนุบาลเวียงแก่น
330นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์อนุบาลเวียงแก่น
331อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
332มงคล โคราชบ้านทุ่งคำ
333นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
334นงเยาว์ สมควรบ้านทุ่งคำ
335พนิดา ก๋าแก้วบ้านทุ่งคำ
336ปัทมวรรณ บุดแก้วบ้านทุ่งคำ
337นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกบ้านห้วยเอียน
338นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
339นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
340นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
341นางสาวชลิตา แก้วตุ้ยบ้านห้วยโป่ง
342นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
343นางสาวกัลยาณี เตชะสิงฟ์บ้านห้วยโป่ง
344นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
345กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
346พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
347นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญชุมชนบ้านต้าตลาด
348พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
349กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
350นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
351โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
352โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
353รุ่ง ใจมาบ้านต้านาล้อม
354พรรณพา ธินะบ้านต้านาล้อม
355เพ็ญผกา ฝั้นก๋าบ้านต้านาล้อม
356ปทุมพร บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
357นายชาญเดช ศิริเทพบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
358จามจุรี วิลัยบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
359นายชาญเดช ศิริเทพบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
360พินทุพร วงศ์สอนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
361นายชาญเดช ศิริเทพอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
362นายธรรมนูญ กิจนุกรบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
363น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
364น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
365นางสุพัตรา อินเรืองบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
366นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
367นางสาวสิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
368นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
369นางภิญญาพัชญ์ สัตคมอนุบาลยางฮอม
370นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
371นางสาววเนตรอัปสร เกี๋ยงคำบ้านพญาพิภักดิ์
372ชนัญธิดา ฝั้นก๋าบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
373นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
374รัชฎาภรณ์ สอนแก้วบ้านชมภู
375นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
376นายธนวัฒน์ อินทะชัยบ้านชมภู
377นายชัย ศรีสูงเนินบ้านชมภู
378นภัสวรรณบ้านป่าแดงห้วยหลวง
379นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมาบ้านป่าแดงห้วยหลวง
380สิทธิศักดิ์ ผดุงกิจเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
381นายณรงค์ พละดรเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
382นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
383นิภาพร ใจดีสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
384เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
385 นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th