ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพกลุ่มอำนวยการ
2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3ทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5แสงเดือน ใจกล้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7thayida กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10ก้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
12มนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
13ศุภชัย กันทะเนตรกลุ่มบริหารงานบุคคล
14ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
15ทิพากร อาจนาเสียวกลุ่มบริหารงานบุคคล
16ปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มบริหารงานบุคคล
17นายณัฏฐ์วัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
18สุรพงษ์ สุวรรณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
19จารุวรรณ์ ชุ่มใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20เมตตากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21สุรพงษ์ สุวรรณ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22นางสาวลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
23นาย จิตติพงษ์ อินสาม กลุ่มนโยบายและแผน
24นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย กลุ่มนโยบายและแผน
25ลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน
26วรณัน สายวังจิต กลุ่มนโยบายและแผน
27นายพชร รู้ธรรม กลุ่มนโยบายและแผน
28อิทธิกร โปทา หน่วยตรวจสอบภายใน
29นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา หน่วยตรวจสอบภายใน
30จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
31จารุวรรณ์ ชุ่มใจ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
32นางสาวเสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
33เสริมสุข เชิงดอย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34นายปริญญา วงศ์ขัติย์กลุ่มกฏหมายและคดี
35testบ้านศรีลานนา
36กชกร ชาวไพร่บ้านศรีลานนา
37นางวาริศา อัครเสถียรพงศ์บ้านครึ่ง
38อมรา ศรีวิชัยบ้านครึ่งใต้
39รำพึง วิชัยคำบ้านส้าน
40เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
41เปรมวิภา สุโรพันธ์บ้านส้าน
42รัชดาบ้านตองม่วงชุม
43นางสาววราลักษ์ สมบูรณ์บ้านบุญเรือง
44นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
45สุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
46นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
47น.สสุภาลักษณ์ ไชยปิงบ้านบุญเรือง
48สุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านต้นปล้องแดนเมือง
49ปาย์ศิณีย์ ทนุตันบ้านเมืองกาญจน์
50นายสุรพศ ช่วยบ้านบ้านเมืองกาญจน์
51Wantaneeบ้านสองพี่น้อง
52wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
53wantanee Mahawongบ้านสองพี่น้อง
54นางสาววันทนีย์ มหาวงษ์ริมโขงวิทยา
55เจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
56นางสาวสายชล อุดทาคำบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
57นายเจษฎา มุกประดับบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
58ภานุพงศ์ กาวิชาบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
59อดิศักดิ์ กำแพงแก้วอนุบาลเชียงของ
60นายประกาศิต โฮมสองชั้นอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
61นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
62กรวิชญ์ สถานเดิมอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
63นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
64นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์บ้านทุ่งนาน้อย
65มาลินี วงศ์วุฒิบ้านทุ่งนาน้อย
66นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
67 สุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
68นายสุริวัฒน์ สาระนันต์บ้านดอนมหาวัน
69นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์บ้านดอนมหาวัน
70ธัญญารัตน์ สายเสนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
71นายกฤษฎา บุญเกตุบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
72อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านปากอิง
73นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์บ้านปากอิง
74นางสาวจารุพิชญา สุวรรณทาบ้านปากอิง
75นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านหวาย
76อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
77นางสาวภูษณิศา บุดดีชุมชนบ้านศรีดอนชัย
78อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วชุมชนบ้านศรีดอนชัย
79อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
80อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
81อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านลุงท่าเจริญ
82ณกรณ์พงศ์ ไชยทนรัตน์บ้านลุงท่าเจริญ
83นางสาวกมลพรรณ จันทราบ้านทุ่งซางดงหลวง
84อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
85อัจฉราพรรณ สันป่าแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
86อัจฉราพรรณ. สัแก้วบ้านทุ่งซางดงหลวง
87นางสาวภูษณิศา บุดดีบ้านเขียะ
88นางสาวอัญชลี นวลใสบ้านเขียะ
89นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
90วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
91วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์บ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
92นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งงิ้ว(ประชานุเคราะห์2)
93นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
94นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
95นางจิรัตติกาล จันตันบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
96นางสาวรจนา ยะฝั้นบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
97นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
98นางจิรัตติกาล จันตันบ้านทุ่งอ่าง
99นางดวงเดือน เทพยศบ้านน้ำม้า
100นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์บ้านน้ำม้า
101ชลธิดา นันตาชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
102นางสาวนวินดา เหล่ากาญรุ่งโรจน์ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
103นางสาวญาณิศา คำมาบ้านแก่นวิทยา
104นางสาววารี จันนิยมบ้านเกี๋ยง
105นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
106นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเกี๋ยง
107นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
108นางสาวญาณิศา คำมาบ้านห้วยซ้อ
109นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยซ้อ
110นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรีบ้านเวียงหมอก
111นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญบ้านเวียงหมอก
112นางสาวธารทิพย์ ทาระจีนบ้านเวียงหมอก
113นางบัณรส เหมันต์บ้านเวียงหมอก
114วุฒิพงษ์ สุภาศรีสว่าง
115นางสาวพีราวรรณ นามนายศรีสว่าง
116นางลำดวน ไชยิถะศรีสว่าง
117นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
118นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์สักสันเชียงใหม่วิทยา
119ชูเกียรติ เฉียบแหลมสักสันเชียงใหม่วิทยา
120นายนรินทร์ จนใจบ้านงิ้วใหม่
121ชัยวัฒน์ ไชยตันบ้านงิ้วใหม่
122นรินทร์บ้านงิ้วใหม่
123นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
124นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
125นางกัลยา สุทธศิลป์บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
126นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
127นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านตุ้มเหนือ
128นายรชานนท์ อินทุภูติบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
129นายคมกริช พ่วงภิญโญบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
130นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
131นายนรินทร์ จนใจบ้านขอนซุง
132นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
133นายสมสด ฉายาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
134จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
135จีรพันธ์ ทะระมาบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
136นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องบ้านก๊อ
137นางยุวรี เขตต์สิริวรกุลบ้านก๊อ
138นางสาวชนิษฐา พรมเสนบ้านก๊อ
139นายอัชวินบ้านขุนห้วยไคร้
140กุลณัฏฐา วงศ์ไชยเพียงหลวง 16
141สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
142นางสมจิตร มูลลาเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
143สายฝน จำเริญราชเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า
144นุชจิราเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
145นุชจิรา ปิงวงค์เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
146ขวัญศิริ กนกพัฒนกุลบ้านรักแผ่นดิน
147พันทิพา หมั่นทวีบ้านแผ่นดินทอง
148นายกรกฏ กาใจบ้านแผ่นดินทอง
149สมพัฒ ทองสุขบ้านราษฎร์ภักดี
150นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์บ้านราษฎร์ภักดี
151นางสาวอมรรัตน์ อ๊อดต่อกันบ้านราษฎร์ภักดี
152นางสาวมาลี ธาราวโรดมบ้านราษฎร์ภักดี
153นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาบ้านราษฎร์ภักดี
154บุณยนุช บุตรศาสตร์อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
155นางเตือนใจ นันท์โภคินวงษ์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
156นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
157นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
158อังคณาพร จนใจบ้านตีนเป็ด
159นางจีรพันธ์ ทะระมาบ้านตีนเป็ด
160นางสาวรุ่งอรุณ อินปั๋นบ้านตีนเป็ด
161นรินทร์บ้านดอนดินแดง
162นายนรินทร์ จนใจบ้านดอนดินแดง
163พิชญ์พิมล โนราชบ้านดอนดินแดง
164นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องตลาด
165นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
166นายนรินทร์ จนใจบ้านปล้องตลาด
167นางสาวนพรัตน์ เมืองคำจำไฮบ้านเหล่า
168รัตนา มาบุญเรืองจำไฮบ้านเหล่า
169นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
170พีรยา ดินขาวบ้านปล้องใต้
171นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์บ้านปล้องใต้
172อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
173รัตนา มาบุญเรืองบ้านปล้องส้าน
174อัญชลี แสงสุวรรณ์บ้านปล้องส้าน
175น.ส. ชนิกานต์ อำนาจสารบ้านปล้องส้าน
176นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
177นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
178อัจฉริยา กาวีบ้านแม่ลอยไร่
179นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านแม่ลอยไร่
180นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
181นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
182นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านเกี๋ยงใต้
183นายกฤษฎิ์ลภณ ตรงตระกูลวงศ์บ้านเกี๋ยงใต้
184นางสาวธัญญาลักษณ์ จิตถาวัดพระเกิดคงคาราม
185นายวุฒิพงษ์ สุภาวัดพระเกิดคงคาราม
186นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
187นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
188นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
189นางวิไลวรรณ ค้ากำยานเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
190ปรารถนา ร่อนทองบ้านใหม่
191ธมกร ภัครลัภย์บ้านใหม่
192รุจิราภา กองวงศ์บ้านใหม่
193นายปริญญา วงศ์ขัติย์บ้านใหม่
194ปรารถนา กันทะสิงห์บ้านร่องแช่
195จีรนันท์ อวรรณาบ้านร่องแช่
196ปรารถนา ร่อนทองบ้านร่องแช่
197ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านทุ่งโห้ง
198นายชวลิต มูลย่องบ้านห้วยไคร้
199ทนงค์ศักดิ์ ราชลีบ้านห้วยไคร้
200นางสาวกชกร ชาวไพร่บ้านห้วยไคร้
201นายสรรจร จอมคำบ้านป่าตึงงาม
202นายวีรพงษ์ เขื่อนเชียงสาบ้านป่ารวก
203สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์บ้านป่ารวก
204นายชมนันท์ อำนวยการสกุลบ้านป่ารวก
205สุวรรณ์ภรณ์ ปันทีรัตน์ศรีดอนไชยวิทยา
206่สิบตรีสามารถ อินปั๋นบ้านสันทรายมูล
207นางสาววรนาถ บัวนาคบ้านสันทรายมูล
208นิตยา ใจวังสันทรายงามวิทยา
209นางสาวเมชญาพร คำจันทร์สันทรายงามวิทยา
210นางชนิดา ศรีภาบ้านหนองบัว
211นางสาววิภาวดี ใจโลกาบ้านบุญนาค
212ธรรมิกาบ้านดอนแยง
213บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
214บุณยนุช บุตรศาสตร์บ้านดอนแยง
215นางแสงจันทร์ ถานะตาลบ้านดอนแยง
216นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
217นงนุช อยู่ดีบ้านดอนไชย
218นางพรรณพา ธินะหนองแรดวิทยา
219นางสาวศิริพร สุทธลูนบ้านม่อนป่ายาง
220นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
221ประกายกูล เภารัตน์อนุบาลตาคควัน
222นพรัตน์ เมืองคำอนุบาลตาคควัน
223นางสาวกรุณาบ้านใหม่สุขสันต์
224อภิชัย สมบัติใหม่บ้านใหม่สุขสันต์
225นายสมศักดิ์ แดงเครื่องบ้านใหม่สุขสันต์
226นางสาวนลิณี หล่ายนาสารบ้านใหม่สุขสันต์
227อารีวรรณ วางฐานบ้านใหม่โชคชัย
228พงศ์ปณต สัตคมบ้านใหม่โชคชัย
229นายบุญตรง มูลพร้อมบ้านใหม่โชคชัย
230นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านเวียงหวาย
231นางพัชวรรณ แสนเขื่อนบ้านหนองบัวคำ
232นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
233นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านหนองเสา
234นางอัจฉราภรณ์ บัวนวลบ้านหนองเสา
235นายณัฐภัทร สุระรินทร์บ้านหนองเสา
236ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
237ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
238ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
239นายสุนทร เหลี่ยมใสสันสะลีกวิทยา
240ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
241ชัญญา นันทเสนสันสะลีกวิทยา
242ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
243นายศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
244นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาลบ้านป่าซาง
245ศราวุฒิ ทาระจีนบ้านป่าซาง
246นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านป่าม่วง
247นายกันติทัต บุญศรีบ้านป่าม่วง
248นางสาวปณิดา กันติสินธุ์บ้านแม่ต๋ำกลาง
249นายกรุง ทาโนบ้านแม่ต๋ำกลาง
250นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
251ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์บ้านบ่อแสง
252นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์บ้านบ่อแสง
253ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
254ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
255ยลดา กมลนันท์บ้านทุ่งเจ้า
256ชัญญา นันทเสนบ้านทุ่งเจ้า
257อนุธิดา พานิชย์บ้านแม่เปา
258จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
259อนุธิดา พานิชย์ชุมชนบ้านสบเปา
260จันจิรา อิ่นใจชุมชนบ้านสบเปา
261นางนราพร จิรสุนทรชัยแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
262นายสิทะิชัย นพวงสืแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
263นายสิทธิชัย นพวงศ์บ้านกระแล
264พิมพ์พิไล โลราชบ้านสันหลวงสามัคคี
265ชัญญา นันทเสนบ้านสันหลวงสามัคคี
266ธวัชชัย อนุเคราะห์ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
267ทรงศักดิ์ สุโพธิณะบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
268นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็งบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
269ธวัชชัย อนุเคราะห์บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)
270ธิดารัตน์ บุตรดีขุนขวากพิทยา
271นายชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
272ชูสกุล เขตรักษาขุนขวากพิทยา
273สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
274นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านท่าข้าม
275สุพิน อุสาใจบ้านท่าข้าม
276เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านท่าข้าม
277นายผดุง ยาละปางหัดสหศาสตร์
278นายประมวล นันไชยปางหัดสหศาสตร์
279นายแมงค์ แซ่ฟ้าปางหัดสหศาสตร์
280เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์บ้านโล๊ะ
281นางสาวศิริขวัญ หมื่นลางบ้านโล๊ะ
282นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์บ้านโล๊ะ
283เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
284นายณัฐวุฒิ วงค์ผาบ้านผาแล
285เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
286เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
287เจนนุวัตร นิติวิทยากุลบ้านผาแล
288นางสาวจุฑาภรณ์ สมควรบ้านผาแล
289น.ส.พัชราภรณ์ คำจักรบ้านห้วยหาน
290นางสาววารี จันนิยมบ้านห้วยหาน
291นายชัยพร กันศรีเวียงบ้านห้วยหาน
292ยุวธิดา หวานใจบ้านห้วยหาน
293พลกฤต แก้วมหาคุณบ้านห้วยหาน
294อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
295นางสาวปุญชรัสมิ์ ลาทวีบ้านห้วยคุ
296อังคณาพร จนใจบ้านห้วยคุ
297นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์บ้านห้วยคุ
298นายนฐากร จำรัสปอวิทยา
299ปรีชาปอวิทยา
300น.ส.สิริพร หัตถกองปอวิทยา
301รัชไมตรี แซ่ลีบ้านหนองเตา
302นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านหนองเตา
303ณัฐนิดา ซุ้ยทาบ้านหนองเตา
304วิลาวรรณ จันต๊ะวงค์ไตรมิตรวิทยา
305กนิกนาฏ แก้วสิมมาไตรมิตรวิทยา
306จันทนา อะโนมาบรรพตวิทยา
307สายฝน จำเริญราชบรรพตวิทยา
308นายจำรัส สมควรบ้านทรายทอง
309นางสาวสุชาดา ยะฝั้นบ้านทรายทอง
310นายจักรินทร์ รวมจิตบ้านห้วยลึก
311นางสาวจินดา พงษ์สวัสดิ์บ้านห้วยลึก
312จินดา พงษ์สวัดิ์บ้านห้วยลึก
313สุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
314ชลธิดา นันตาบ้านห้วยลึก
315สุภา่พร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
316นายมณู ท้าวทิพย์บ้านห้วยลึก
317นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุลบ้านห้วยลึก
318นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
319นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านหลู้
320กณกพิมพ์ คำศิริบ้านไทยสมบูรณ์
321นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
322นางเกตุสุดา ปันทะยมบ้านไทยสมบูรณ์
323ชลธิดา นันตาบ้านม่วงยาย
324นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
325อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านแจมป๋อง
326บ้านแจมป๋อง
327นางเกตุสุดา ปันทะยมอนุบาลเวียงแก่น
328นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์อนุบาลเวียงแก่น
329ปัทมวรรณ บุดแก้วอนุบาลเวียงแก่น
330ปัทมวรรณ บุดแก้วบ้านทุ่งคำ
331พนิดา ก๋าแก้วบ้านทุ่งคำ
332นงเยาว์ สมควรบ้านทุ่งคำ
333อนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
334มงคล โคราชบ้านทุ่งคำ
335นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านทุ่งคำ
336นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
337นายอนุสรณ์ มูลวงศ์บ้านห้วยเอียน
338นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกบ้านห้วยเอียน
339นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
340นางสาวกัลยาณี เตชะสิงฟ์บ้านห้วยโป่ง
341นางสาวชลิตา แก้วตุ้ยบ้านห้วยโป่ง
342นางสาวสุพรรณี บุญมาบ้านห้วยโป่ง
343นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
344นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญชุมชนบ้านต้าตลาด
345กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
346กัลยา ปินตาบูรณ์ชุมชนบ้านต้าตลาด
347พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
348พรรณพาชุมชนบ้านต้าตลาด
349นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
350โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
351โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
352พรรณพา ธินะบ้านต้านาล้อม
353รุ่ง ใจมาบ้านต้านาล้อม
354เพ็ญผกา ฝั้นก๋าบ้านต้านาล้อม
355ปทุมพร บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
356นายชาญเดช ศิริเทพบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
357นายชาญเดช ศิริเทพบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
358พินทุพร วงศ์สอนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
359จามจุรี วิลัยบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
360นายชาญเดช ศิริเทพอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
361น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
362นางสาวสิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
363นางสุพัตรา อินเรืองบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
364นายธรรมนูญ กิจนุกรบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
365นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
366น.ส.สิริรัตน์ ตุ้ยสารบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
367นางภิญญาพัชญ์ สัตคมอนุบาลยางฮอม
368นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
369นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์อนุบาลยางฮอม
370นางสาววเนตรอัปสร เกี๋ยงคำบ้านพญาพิภักดิ์
371ชนัญธิดา ฝั้นก๋าบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
372นายธนวัฒน์ อินทะชัยบ้านชมภู
373นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
374นายชัย ศรีสูงเนินบ้านชมภู
375รัชฎาภรณ์ สอนแก้วบ้านชมภู
376นางจิตกานต์ อินทุภูติบ้านชมภู
377นภัสวรรณบ้านป่าแดงห้วยหลวง
378นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมาบ้านป่าแดงห้วยหลวง
379สิทธิศักดิ์ ผดุงกิจเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
380นายณรงค์ พละดรเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
381เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
382นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
383นิภาพร ใจดีสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
384 นางสาวชนม์นิภา แสงศรีจันทร์สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th