ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด สพป.ชร. 4 
 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
เมื่อ 2022-09-28 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 7 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายกรุงศรี ศิริปะกะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศแบบคลินิกเน้นพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
เมื่อ 2022-09-27 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 5 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชูขวัญ อินทรชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาครู เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์สู่การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การ
เมื่อ 2022-09-21 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 13 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
เมื่อ 2022-09-21 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 11 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศการใช้คู่มือการฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
เมื่อ 2022-09-21 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 11 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เมื่อ 2022-09-20 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 21 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา สมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้น
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานสู่ทักษะชีวิตโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 15 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายสมพงษ์ นันทโย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ ๕ ร่วม เพื่อส่งเสริมการใช้ชุดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 21 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอภิญญา จำนงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศร
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๔
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 15 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครู โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 19 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 18 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เมื่อ 2022-09-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 10 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายโย ใจวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 2022-09-14 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 11 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครู โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
เมื่อ 2022-09-13 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 7 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ ของ ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัณยาณมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
เมื่อ 2022-09-13 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 9 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 65 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th