ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด สพป.ชร. 4 
 
ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึ
ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 2021-10-29 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 111 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 2021-06-22 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 291 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ผลงานทางวิชาการรายงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 2021-03-01 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 493 ครั้ง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เมื่อ 2021-02-17 โดย: บ้านแม่ต๋ำกลาง อ่าน 468 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง
เมื่อ 2020-12-17 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 701 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ นายภาณุวิชญ์ เ
เมื่อ 2020-11-05 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 800 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ครูชำนา
เมื่อ 2020-11-05 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 730 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศ
ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เมื่อ 2020-09-09 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 677 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศโดยใช้แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ของ นางปิ่นนรา บัวอิ่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนั
เมื่อ 2020-08-24 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 776 ครั้ง
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไชย ของ นายอภิปร
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไชย ของ นายอภิปราย โสภายิ่ง
เมื่อ 2020-03-23 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 823 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นายอภิปราย โสภายิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.ชร.4
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนไชย
เมื่อ 2020-03-12 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 878 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นท
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 2020-03-05 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 639 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นางผ่องพรรณ ปินตาแสน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระบบ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 2020-02-18 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 543 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ นางผ่องพรรณ ปินตาแสน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP : Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 2020-02-18 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 615 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th