รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิชา
 

 

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิชาภ
 


 


 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1  ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เงินเดือน 6,000 บาท จำนวน  1  อัตรา

                   คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้          

                   (1)  มีสัญชาติไทย

                   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

                   (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
  2. ครุศาตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ

วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1.2  ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย เงินเดือน 6,000 บาท  จำนวน  1  อัตรา

                   คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้          

                   (1)  มีสัญชาติไทย

                   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

                   (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

  1. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
  2. ครุศาตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ

วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

2.  การรับสมัคร

               2.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  5  มิถุนาคม 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

               2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

             (4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

             (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานตามข้อ     (2)   – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่า ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

               จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  9  มิถุนายน  2563                    ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

              

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

09.00 – 15.00 น.

 

- ปฏิบัติการสอน                                   (50 คะแนน)

- สัมภาษณ์                                         (50 คะแนน)

100

รวม

100

 

5.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

               จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                       ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

6.เกณฑ์การตัดสิน

            ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนปฏิบัติการสอน มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนปฏิบัติการสอนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 11  มิถุนายน  2563  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

          8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

          8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาไทย ต้องรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ตามกำหนด เวลา ที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาไทย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

 

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

 

                                                               ลงชื่อ

 

                 

                                                                    ( นายเจริญ  นันไชยวงค์ )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาไทย

โรงชุมชนบ้านสบเปา  อำเภอพญาเม็งราย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4

...................................

 

                   วันที่   28        พฤษภาคม  ถึงวันที่ 5  มิถุนายน   2563    รับสมัคร

     วันที่   9         มิถุนายน   2563           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    วันที่   10        มิถุนายน   2563          สอบสัมภาษณ์  

                    วันที่   11        มิถุนายน   2563           ประกาศผลการคัดเลือก

                   วันที่   15        มิถุนายน    2563         ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

 

                         

..........................................

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-05-28 เปิดอ่าน: 587 ครั้ง โดย: |ชุมชนบ้านสบเปา IP:: 171.4.225.131 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 62 ครั้ง]
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 142 ครั้ง]
โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 101 ครั้ง]
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน [โดย: จำไฮบ้านเหล่า | ] [อ่าน 220 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอก [โดย: จำไฮบ้านเหล่า | ] [อ่าน 198 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th